Τομέας
Κοινωνικής
Πολιτικής

Ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς Τομείς δράσης του Δήμου. Ένας Τομέας ιδιαίτερα πολύπλοκος, που συνδέεται και διαντιδρά άμεσα με άλλους σημαντικούς τομείς. Κύρια επιδίωξή του πρέπει να είναι η παροχή βασικών υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η ποιότητα ζωής και η αξιοπρέπεια κάθε δημότη και κατοίκου της Θεσσαλονίκης.

Επιδίωξη της Δημοτικής αρχής πρέπει να είναι η διασύνδεση κεντρικού Δήμου, δημοτικών κοινοτήτων και υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, με απαραίτητη αναδιάρθρωση και ορθολογική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Υποτομείς ενδιαφερόντων που είναι δυνατόν να εντάσσονται στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής είναι:

 1. Υγεία
 2. Πρόνοια
 3. Κοινωνική Υποστήριξη
 4. Κοινωνική Ισότητα και Ισοπολιτεία

Ο Τομέας μπορεί να αποτελέσει την πρόταση για οργάνωση και λειτουργία μίας εκ των Αντιδημαρχιών με επωνυμία «Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Υγείας - Κοινωνικής Ισοπολιτείας και στήριξης».

Η μέχρι σήμερα τακτική στηρίχθηκε στη χρήση Προνοιακών λύσεων και επιδοματικών πολιτικών, καθώς και εκμετάλλευση δράσεων προβολής και εντυπωσιασμού. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μη δημιουργούνται ή να μη συντηρούνται κατάλληλα οι απαραίτητες υποδομές, ούτε όμως και να θεσμοθετούνται νέες απόψεις και δράσεις.

Η «Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Υγείας - Κοινωνικής Ισοπολιτείας» πρέπει να στηρίζεται σε:

 1. Ιδεολογικές απόψεις γύρω από την ισοτιμία όλων σε μια κοινωνία αναγνώρισης και υποστήριξης της διαφορετικότητας
 2. Βασικές ιδεολογικές αντιλήψεις - έννοιες που ορίζουν το όραμα για μια νέα Θεσσαλονίκη και σηματοδοτούν την απαραίτητη δράση της νέας Διοίκησης του Δήμου είναι:
  • Η πρόληψη και η προσπάθεια αποκατάστασης της Υγείας των πολιτών αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά τους και αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας.
  • Ευθύνη της Πολιτείας αποτελεί η παροχή μέτρων Πρόνοιας και υποστήριξης όλων των μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων πολιτών σε πλαίσιο σεβασμού της ατομικής αξιοπρέπειας.
  • Οι Δημοτικές αρχές αποτελούν, για τους πολίτες των Δήμων, τους φορείς στήριξής τους απέναντι σε θετικές ή αρνητικές πολιτικές της κεντρικής πολιτικής σκηνής, προστασίας τους έναντι φυσικών - κοινωνικών ή άλλων δυσκολιών και καταστροφών, αλλά και ελπίδας για την ανάπτυξη και υποστήριξη προοδευτικών αντιλήψεων και δράσεων στηριγμένων στις ανάγκες και προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών.
  • Η αναγνώριση και υποστήριξη της ατομικότητας, της αξιοπρέπειας, της διαφορετικότητας και των ατομικών δυνατοτήτων των δημοτών πρέπει να αποτελούν καθημερινό μέλημα της Δημοτικής αρχής.
  • Τα σχέδια δράσης της Δημοτικής αρχής στηρίζουν τις θετικές πρακτικές της Πολιτείας, ελέγχουν τις λανθασμένες, αλλά κυρίως προωθούν νέες τάσεις και απόψεις που υποστηρίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τέτοια σχέδια προϋποθέτουν συνέργειες και διαντιδράσεις, κύρια όμως τη συμμετοχή των πολιτών.
 3. Νεωτεριστικές αντιλήψεις μιας ανοιχτής και δυναμικής κοινωνίας
 4. Υποχρέωση της Δημοτικής αρχής είναι να αποφασίσει τους τρόπους εφαρμογής κοινωνικών μέτρων, τα οποία παρέχονται από την Πολιτεία βάσει Εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων και χρημοτοδοτήσεων. Πέραν όμως αυτού, υποχρέωση του κάθε Δήμου είναι να ερευνά τις ανάγκες και τις προτάσεις των δημοτών και να προτείνει - οργανώνει και να εφαρμόζει νέες επιπλέον πολιτικές και προγράμματα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων, αλλά κύρια των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, στηριζόμενα στο πνεύμα μιας ανοιχτής, προοδευτικής και συμμέτοχης πόλης.
 5. Συνεργασία με άλλους Τομείς και Αντιδημαρχίες
 6. Τομείς και Αντιδημαρχίες, οι οποίες σχετίζονται περισσότερο με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, μπορεί να είναι οι σχετιζόμενες με την Παιδεία, τον Πολιτισμό, το Θεματικό Τουρισμό και το Χωροταξικό Σχεδιασμό. Σχεδιασμοί και προγράμματα των τομέων αυτών είναι απαραίτητο να διαντιδρούν με τα θέματα αναφοράς της Κοινωνικής Πολιτικής, έτσι ώστε να δίνονται λύσεις σε θέματα υποδομών και λειτουργικότητας, καθώς επίσης και ένταξης στον κοινωνικό ιστό και τους τρόπους ζωής του.

Βάσει αυτών των σκέψεων θα πρέπει να γίνει πλήρης καταγραφή και αξιολόγηση των υπαρχουσών δομών Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και των σχετικών προγραμμάτων τα οποία έχει αναλάβει ο Δήμος ή τα οποία οργάνωσε και λειτουργεί σήμερα η δημοτική αρχή.
Έτσι, θα πρέπει να συνεχιστεί η οργανωτική κάλυψη επιδοματικών και βοηθηματικών πολιτικών του Κράτους, η ευθύνη των οποίων έχει μεταφερθεί στους Δήμους. Απαραίτητη είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών σε επίπεδο Δήμου και η συμπλήρωσή τους με παρόμοιες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.
Πέρα όμως από αυτά, θα πρέπει να γίνει ουσιαστική αξιολόγηση των δομών και προγραμμάτων, τα οποία η προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου είχε επιλέξει, είχε προγραμματίσει και τελικά είχε υλοποιήσει ή όχι. Η αξιολόγηση αυτή θα οδηγήσει τα όργανα της νέας Διοίκησης να προτείνουν και να οργανώσουν νέες ιδέες και προγράμματα που θα καλύπτουν την ιδεολογική και ηθική υποχρέωση του Δήμου απέναντι στους πολίτες.
Τέτοια προγράμματα και προτάσεις μπορεί να είναι:

 1. Δημοτικά Πολυϊατρεία και Κέντρα Υγείας
 2. Συμβουλευτικά Κέντρα ειδικών κατηγοριών
 3. Κέντρα Ψυχικής Υγείας
 4. Χώροι και προγράμματα Πρόνοιας και κοινωνικής υποστήριξης
 5. Υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης ειδικών ευπαθών ομάδων πολιτών
 6. Κέντρα υποστήριξης της παιδικής και της τρίτης ηλικίας
 7. Κέντρα υποστήριξης της γυναίκας έναντι κάθε μορφής βίας
 8. Προγράμματα υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων
 9. Καταλύματα και ανοιχτά κέντρα ημέρας αστέγων πολιτών
 10. Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί κτλ.
Στο σχεδιασμό τέτοιων παρεμβάσεων μπορούν να εξετασθούν - αξιολογηθούν παλιότερες πρακτικές ή και να προταθούν νέες ενταγμένες σε νεότερα πρότυπα και υποδομές. Για κάθε πρόταση θα πρέπει να προηγείται εμπεριστατωμένη μελέτη και επίλυση των όποιων διαδικαστικών και λειτουργικών θεμάτων (υποδομές, οικονομικά, προσωπικό), έτσι ώστε η εφαρμογή τους να αποτελεί την απόλυτη επιλογή και να μην καταλήγει σε σκέψεις ή προεκλογικές ταμπέλες.

Βασικό εργαλείο για την επιτυχία των στόχων του Τομέα θα πρέπει να είναι η διοικητική και λειτουργική επανοργάνωση της υπηρεσιακής δομής της Αντιδημαρχίας. Έτσι, θα πρέπει να γίνει επανακαθορισμός του Οργανογράμματός της, το οποίο θα περιλαμβάνει την κλασική υπηρεσιακή δομή ενσωματώνοντας Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα συγκεκριμένου σκοπού και μορφής.Ιδέες για πρόγραμματα και θεσμούς που μπορούν να μελετηθούν, ενταγμένες στις προαναφερθείσες δομές μπορεί να είναι:

Η κάλυψη των δημοτών σε θέματα Υγείας, Πρόνοιας και Αποκατάστασης θα πρέπει να ενσωματώνεται σε ένα ενιαίο σύστημα κάλυψης...

Ενταγμένα στο προηγούμενο σύστημα, μπορούν να λειτουργούν ένα σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα. Θα πρέπει να είναι πολυδύναμα κέντρα εφαρμογής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συνδεδεμένα...

Ενταγμένα σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα, θα ασχολούνται με την εφαρμογή προγραμμάτων...


Αποτελεί ιστορική κοινωνική δομή για την πόλη και την περιοχή. Οι κοινωνικές αλλαγές και οι διαμορφούμενες ανάγκες οδηγούν στην αναγκαιότητα βελτίωσης της οργανωτικής...

Επανεξέταση της λειτουργίας των ΚΑΠΗ με ένταξη νέων προγραμμάτων και δυναμικής, ώστε να καλύπτονται οι προσωπικές τους ανάγκες...

Στην πόλη δραστηριοποιούνται αρκετά σωματεία και φορείς φιλανθρωπικής δράσης, τυπικής...


Η περιοχή που συνδέεται με την πόλη της Θεσσαλονίκης (περιφέρεια αλλά και όμοροι νομοί) έχει αρκετά σημεία φυσικού κάλους, τα οποία...

Αποτελεί ένα από τα βασικά προγράμματα κοινωνικής πολιτικής του κράτους που υλοποιείται από τις δημοτικές δομές. Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι χρειάζεται επανασχεδιασμός...

Στο πλαίσιο στήριξης των δημοτών, αλλά και ταυτόχρονης εμπορικής τόνωσης των επιχειρήσεων, μπορεί να αποτελεί ένα σύστημα...


Ένα πρόγραμμα που έχει δοκιμαστεί και θεωρείται επιτυχημένο. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και φορείς Υγείας της πόλης, μπορεί να δημιουργηθεί ένα διευρυμένο θεματολογικά πρόγραμμα εκπαίδευσης...

Οι νέοι αποτελούν δυναμικό στοιχείο της ανάπτυξης του Δήμου. Βασικό μέλημα των υπηρεσιών του πρέπει να είναι η επικοινωνία με τους νέους των παραγωγικών ηλικιών δίνοντάς τους ευκαιρίες...


Δείγμα κοινωνικού πολιτισμού μιας κοινωνίας αποτελεί και η στάση των πολιτών της απέναντι στα ζώα. Νομοθετικά ήδη ορίζονται τόσο οι...

Σε συνεργασία με τα κέντρα Αιμοδοσίας της πόλης, ενίσχυση της λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος, η οποία θα πρέπει να οργανωθεί σε λειτουργικά...

Σε συνεργασία με τη δράση της Αντιδημαρχίας Τουριστικής Ανάπτυξης πρέπει να υποστηριχθούν όλες οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού...


Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικού Συμβουλίου, το οποίο θα φροντίζει για την παρακολούθηση και εξέλιξη των προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής...

Οι μετακινήσεις των δημοτών με κινητικές δυσκολίες στην πόλη αποτελεί σημαντική ευθύνη...

Ο Δήμος θα πρέπει να υποστηρίξει την εξυπηρέτηση των δημοτών του, οι οποίοι έχουν ανάγκη φαρμακευτικής κάλυψης και οι οποίοι...Για την οργάνωση και λειτουργία των πιο πάνω προτάσεων, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής θα πρέπει να συνεργαστεί με άλλες Αντιδημαρχίες και υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να στηρίζεται η δημιουργία και συντήρηση των σχετικών υποδομών.

Το σημαντικότερο θέμα, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, είναι αυτό της χρηματοδότησης και λειτουργικής συντήρησης των προγραμμάτων και δομών. Έτσι, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, θα πρέπει να επιδιωχθεί στήριξη μέσα από τα Κοινοτικά προγράμματα χρηματοδοτήσεων, τα οποία υπάρχουν, αλλά και επιδίωξη νέων χρηματοδοτικών ενεργειών σε συνεργασία με επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης.

Ένας μεγάλος τομέας διασύνδεσης και συνλειτουργίας είναι ακόμη αυτός της εκμετάλλευσης κτιριακών υποδομών της πόλης, οι οποίες σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τη δημοτική αρχή, αποτελούν όμως ιστορικά και ποιοτικά κομμάτια της πραγματικότητας της πόλης. Παραδείγματα τέτοιων κτιρίων μπορούν να αναφερθούν η Υφανέτ, τα κεραμοποιεία Αλλατίνη, η Αλυσίδα, οι Μύλοι, το Φιξ, ο Μύλος Χατζηγιαννάκη, διατηρητέα κτίρια - οικίες, το κτίριο του Λοιμωδών, κτίρια του ΟΣΕ, το κτίριο του παλιού 424 κτλ.
Κτίρια αυτής της κατηγορίας είναι δυνατόν να διατεθούν για κάλυψη δομών και φορέων κοινωνικής πολιτικής με ανταποδοτικό χαρακτήρα και συνεργασίες με επαγγελματικές χρήσεις.